Kyungchang Technology(JiangYin) Co., LTD., is located in Economic Development Zone, Shizhuang Park, Jiangyin, Wuxi City, Jiangsu Province. North to the Yangtse River, south to Taihu Lake, just .....   [More]
Kyungchang Technology(JiangYin) Co., LTD.,      AddNo.32 Huagang west road Economic Development Zone, Shizhuang Park, Jiangyin city